Brak obowiązku wizowego dla obywateli państw należących do UE/EOG

-Obywatele państw należących do UE/EOG nie potrzebują wizy na wjazd do Niemiec na pobyt stały.

Brak obowiązku wizowego dotyczy również następujących przypadków:

– Obywatele Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Nowej Zelandii, Japonii lub Korei Południowej muszą posiadać tytuł pobytowy w Niemczech, ale wniosek o to zezwolenie mogą złożyć we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców już PO wjeździe do Niemiec. Dotyczy to wszystkich rodzajów pobytu.

– Obywatele Andory, San Marino, Hondurasu lub Monako muszą posiadać tytuł pobytowy w Niemczech, ale wniosek o to zezwolenie mogą złożyć we właściwym urzędzie ds.  cudzoziemców już PO wjeździe do Niemiec. Dotyczy to jednak TYLKO pobytów NIEPRZEWIDUJĄCYCH podjęcia działalności zarobkowej w Niemczech, choć z pewnymi wyjątkami.

– Osoby posiadające tytuł pobytowy w Polsce są w Niemczech zwolnione z obowiązku wizowego w przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w ciągu pół roku:

Osoby posiadające tytuł pobytowy w Polsce, którego okres ważności przekracza 90 dni, mogą do końca jego ważności przebywać przez 90 dni w ciągu pół roku w celach turystycznych lub tranzytowych na terytorium państw członkowskich należących do strefy Schengen. Ambasada Niemiec w Warszawie nie wydaje wiz Schengen. Podróże do Niemiec w celach turystycznych lub przez Niemcy w celach tranzytowych są zasadniczo możliwe pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych wymogów oraz posiadania polskiego tytułu pobytowego.

Wymóg posiadania wizy przez obywateli państw nieuprzywilejowanych w przypadku pobytu przekraczającego 3 miesiące

Osoby, które NIE są obywatelami państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego bądź państw uprzywilejowanych, mają miejsce zwykłego pobytu oraz tytuł pobytowy w Polsce (np. karta pobytu, wiza typu „D”) i planują w Niemczech pobyt dłuższy niż trzy miesiące (łączenie rodzin, studia) lub podjęcie działalności zarobkowej, przy wjeździe na terytorium Niemiec muszą posiadać niemiecką wizę narodową. Bezwizowy wjazd celem wykonywania działalności w ramach Vander Elst jest obecnie możliwy jedynie na warunkach określonych w § 17a Rozporządzenia w sprawie pobytu w połączeniu z § 30 nr 3 Rozporządzenia o zatrudnieniu (dot. pracowników będących obywatelami państw trzecich, którzy posiadają w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej status rezydenta długoterminowego w okresie nieprzekraczającym 90 dni w ciągu okresu dwunastu miesięcy).

Osoby przebywające już w Niemczech ORAZ posiadające polski tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Niemczech ORAZ spełniające warunki uprawniające do przyznania im tytułu pobytowego w Niemczech, mogą zwrócić się także bezpośrednio do właściwego dla ich miejsca zamieszkania/pobytu urzędu ds. cudzoziemców i zgodnie z § 39 ust. 6 rozporządzenia regulującego prawo pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (Aufenthaltsverordnung) złożyć tam wniosek o tytuł pobytowy. Uprzednio proszę we właściwym dla siebie urzędzie ds. cudzoziemców zasięgnąć informacji, powołując się na ww. regulację.